Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

Pobierz w wersji PDF

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Waszych przedstawicieli  jest firma Anbi-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Olewin 50A 32-300 Olkusz reprezentowana przez Anna  Chłosta, Bartłomiej Chłosta. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może  się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób: email: b.chlosta@anbi-tech.pl,  telefonicznie 693 726 777 bądź pisemnie na adres Anbi-Tech Sp. z o.o. Olewin 50A 32-300 Olkusz – Pan Bartłomiej Chłosta 

2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu realizacji  transakcji handlowych, przedstawiania ofert oraz spełnienia wymogów prawnych na podst. art. 6  b,c,f ww. rozporządzenia. 

Oprócz powyższego celu, Twoje dane osobowe tj. przede wszystkim imię i nazwisko oraz dane  kontaktowe, mogą być przez nas wykorzystane by wysłać Ci okazjonalną korespondencję (np.  pozdrowienia świąteczne) lub by kontaktować się z Tobą w sprawie promocji naszych produktów lub  usług. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, będzie nasz prawnie  uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – intencja podtrzymania naszej relacji, budowania  pozytywnego wizerunku Anbi-Tech oraz marketing naszych produktów lub usług. 

3) Państwa dane osobowe oraz przedstawicieli przekazujemy pracownikom, partnerom handlowym  oraz podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji zamówienia i jego rozliczenia, np.  podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, informatyczne, prawne, ściągania  należności. Mogą być także przekazane podmiotom, które na podstawie przepisów szczególnych  mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Państwa danych osobowych. 

4) Państwa dane osobowe, a także przedstawicieli będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu  zakończenia transakcji handlowych, ich rozliczenia bądź przedawnienia, a także od ustania wszelkich  gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy/zlecenia. 

5) Administrator stosuje monitoring wizyjny w celu ochrony mienia oraz zapewnienia  bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest 

Anbi-Tech Sp. z o.o. 

Olewin 50A, 32-300 Olkusz NIP PL 637-219-07-15 Phone/fax. +48 32 788 70 10 REGON 122470955  anbi@anbi-tech.pl KRS 0000966116 www.anbi-tech.pl BDO 000327636 

prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia. Zapisy z  monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni.  

6) Posiada Pani/Pan, Państwa przedstawiciele prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) Mają Państwo oraz Państwa przedstawiciele prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznacie, iż  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa czy przedstawicieli narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi  realizację umowy/zlecenia. 

9) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu.  

10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

11) Państwa dane wraz z danymi przedstawicieli pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa, z  zapytań, zamówień, ofert handlowych, od naszych Kontrahentów, partnerów biznesowych, a także z  publicznie dostępnych źródeł. 

Z poważaniem 

Anbi-Tech Sp. z o.o. 

Olewin 50A 32-300 Olkusz 

e-mail: anbi@anbi-tech.pl, tel. 32 788 70 10

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Sp. z o.o

Pobierz w wersji PDF

Szanowni Państwo 

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące  sposobu przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień. 

Administrator  

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Anbi-Tech  Sp. z o.o. Olewin 50A 32-300 Olkusz, jako pracodawca.  

Inspektor ochrony danych  

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z  Administratorem ochrony danych osobowych pod adresem: b.chlosta@anbi-tech.pl,  telefonicznie 693 726 777 bądź pisemnie na adres Anbi-Tech Sp. z o.o. Olewin 50A 32-300  Olkusz – Pan Bartłomiej Chłosta 

Cel i podstawy przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w  celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  natomiast inne dane, wykraczające poza te wskazane w przepisach prawa, na podstawie zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Anbi-Tech Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach  pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać  odwołana w dowolnym czasie.  

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie  Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w  dowolnym czasie.  

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców  dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt  osobowych pracownika.  

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody  przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co  jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Monitoring 

Administrator stosuje monitoring wizyjny w celu ochrony mienia oraz zapewnienia  bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania  jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia. Zapisy  z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni.  

Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator oraz upoważnieni przez niego  pracownicy oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, księgowe, szkoleniowe, prawne, ochroniarskie, a także podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana  danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do  zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na  wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 9  miesięcy. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do:  

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

4) do usunięcia danych osobowych; 

5) wycofania udzielonej zgody 

6) do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)  

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa  innych danych jest dobrowolne. 

Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.