1. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady, na jakich firma Anbi-Tech s.c. z siedzibą
w Olewin 50A 32-300 Olkusz NIP: 637 219 07 15 sprzedaje produkty/towary i świadczy usługi kupującym wskazane w przyjętych zamówieniach lub umowach.

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży oraz potwierdzenie zamówienia są jedynym uregulowaniem

umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług. Tym samym warunki inne niż niniejsze, określone przez Kupującego nawet jeśli wskazywały na wyłączność i nie były wyraźnie odrzucone przez Sprzedającego nie mają zastosowania. Kupujący składając zamówienie oświadcza jednocześnie, iż zna i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży Anbi-Tech s.c. tym samym rezygnując z własnych warunków.

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być zmienione jedynie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Definicje:

 • Sprzedawca: Anbi-Tech s.c. z siedzibą Olewin 50A 32-300 Olkusz

 • Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent Anbi-Tech s.c.).

 • Strony – Sprzedawca i Kupujący.

 • Towar – towary handlowe i wyroby produkowane i/lub sprzedawane przez Anbi-Tech s.c. w ramach umowy z kontrahentem lub na podstawie zamówienia kontrahenta.

 • Umowa – transakcja sprzedaży towarów w drodze potwierdzenia zamówienia.

 • Forma pisemna – za formę pisemną uważa się też wiadomości przesłane drogą elektroniczną – e-mail, faks.

 • Przedsiębiorca – przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

 1. Zamówienie

 

 1. Zawarcie umowy następuje na podstawie złożenia zamówienia przez Kupującego potwierdzonego na piśmie przez Sprzedawcę (potwierdzenie zamówienia). W przypadku potwierdzeń drogą mailową potwierdzenie zamówienia musi być wysłane z maila zawierającego domenę firmową Sprzedającego.

 2. Brak niezwłocznego przesłania do Kupującego przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia nawet jeśli w zamówieniu jest narzucony obowiązek odpowiedzi przez Sprzedawcę w określonym czasie nie będzie równoznaczny z przyjęciem warunków narzuconych przez Kupującego.

 3. Samo złożenie zamówienia nie powoduje, że umowa dochodzi do skutku.

 4. Przedstawione przez Kupującego warunki handlowe nie wiążą Sprzedawcy, chyba
  że Sprzedawca wprost potwierdzi na piśmie ich zastosowanie.

 5. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego zawarcia umowy.

 6. Jakiekolwiek porozumienia, gwarancje, zapewnienia składane ustanie przez pracowników Anbi-Tech s.c. nie są wiążące i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

 7. Wszelkie katalogi, prezentacje, ulotki, oferty, informacje na stronie internetowej, itp. dotyczące towarów, produktów, usług sprzedawanych/świadczonych przez Anbi-Tech s.c. mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący dla Sprzedającego, stanowią jedynie zaproszenie do składania zapytań lub/i zamówień przez Kupujących.

 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic pomiędzy warunkami oferty handlowej Sprzedającego, a zawartymi w potwierdzeniu zamówienia wiążące będzie potwierdzenie zamówienia.

 9. W przypadku sprzedaży towaru na kilogramy w potwierdzeniach zamówień podawana waga jest wagą orientacyjną i może ulec zmianie.

 10. Wszystkie zamówienia podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży i muszę być sporządzone na piśmie.

 11. W przypadku, gdy realizacja złożonego zamówienia nie będzie z jakiegoś powodu możliwa Sprzedawca poinformuje Kupującego o całkowitym braku możliwości jego przyjęcia lub
  w potwierdzeniu zamówienia przedstawi możliwy sposób oraz przewidywany termin realizacji danego zamówienia.

 12. Kupujący zobowiązany jest do szczegółowej analizy potwierdzenia zamówienia. Brak zgłoszenia uwag do przesłanego przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia w godzinach pracy Sprzedawcy 7:00-16:00, najpóźniej w ciągu 24h od jego otrzymania oznacza jego pełną akceptację. Tak ustalony sposób realizacji zamówienia jest wiążący dla obu stron i Kupujący nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa.

 13. Rozwiązanie umowy może nastąpić tylko za pisemną zgodą Sprzedawcy w innym przypadku Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 100 % wartości zamówienia brutto w przypadku zamówień specjalnych (np. wykonywania detali na zamówienie klienta, ingerencji w materiał), 30% wartości zamówienia brutto w przypadku towarów standardowych. Dodatkowo Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty poniesionych przez Sprzedawcę kosztów w związku z realizacją tego zamówienia.

 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji złożonego zamówienia etapami jeśli Kupujący wyraźnie nie zaznaczył, że jest to niedopuszczalne.

 15. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, np. wystąpienia awarii, niedoboru energii, niedoboru środków transportu, strajków, chorób, wypadków na produkcji bądź magazynie, wojen, pożarów, powodzi, wymogów publicznych lub dotyczących producenta/dostawcy towaru bądź też innych zdarzeń losowych Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę i Kupujący nie może w takich sytuacjach dochodzić odszkodowania lub innych roszczeń wobec Sprzedającego (w zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa polskiego).

 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawierania indywidualnych umów z kontrahentami, które mogą zawierać inne warunki niż określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 17. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji bez składania wyjaśnień Kupującemu bądź przyjąć zamówienie do realizacji w części.

 18. Zmiana Kupującego w trakcie realizacji zamówienia jest możliwa tylko na pisemną prośbę osoby składającej zamówienie i za pisemną zgodą nowego Kupującego, który oświadcza,
  że zapoznał się z potwierdzeniem zamówienia i Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Anbi-Tech s.c.

 19. Sprzedaż usług i towarów dokonywana jest wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców.

 

 1. Cena i atesty

 

 1. Cena za sprzedawany towar/świadczoną usługę będzie określona każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

 2. W przypadku wystąpienia różnic między zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą przedstawioną przez Sprzedawcę, np. zmniejszenie ilości sprzedawanego towaru, zmiana materiału, Sprzedawca zastrzega sobie prawo podwyższenia cen, zmiany innych warunków handlowych i harmonogramu dostaw  lub odstąpienia od umowy w całości lub w części.

 3. W sytuacji, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru, np. wzrost kosztów produkcji lub cen zakupu danego materiału/towaru bądź wystąpienie/podwyższenie dodatkowych opłat związanych z realizacją zamówienia (np. cło) Sprzedawca ma prawo do podwyższenia ceny towaru wskazanej w potwierdzeniu zamówienia.

 4. Faktury będą wystawiane osobno do każdej dostawy towaru.

 5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na fakturze.

 6. Wystawienie faktury, Kupującemu bez jego podpisu, na mocy potwierdzonego zamówienia, stanowi podstawę do dochodzenia należności z tytułu transakcji kupna-sprzedaży towarów/usług.

 7. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 8. W przypadku, gdy Kupujący nie dotrzyma terminu płatności wynikającego z faktury Sprzedawca może zażądać zapłaty maksymalnych odsetek ustawowych za zwłokę liczonych
  od dnia następnego po dniu wymagalności, a także zwrotu kosztów windykacji, kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego.

 9. Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego wpłacenia zaliczki lub zadatku w celu zabezpieczenia przyszłych należności.

 10. W przypadku niezrealizowanych jeszcze zamówień, gdy Sprzedawca zgodził się na płatność z odroczonym terminem (przelew bankowy), może on to zmienić w każdym czasie. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany będzie zapłacić za towar przed jego wydaniem bądź przy odbiorze (gotówka/pobranie).

 11. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.

 12. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji bieżących i przyszłych zamówień lub rezygnacji z ich realizacji w przypadku, gdy Kupujący zaległa z płatnościami z tytułu jakiejkolwiek umowy zawartej ze Sprzedającym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę i Kupujący nie może mieć żadnych roszczeń wobec Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy.

 13. Za usługę wystawienia i wydania  atestów materiałowych (poza deklaracją zgodności) pobierana jest opłata ustalona ze Sprzedawcą. Zwłoka w wydaniu atestu spowodowana opóźnieniem w jego otrzymaniu przez Sprzedawcę od producenta czy dostawcy nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego, ani do wstrzymania, ograniczenia czy opóźniania płatności wynikającej z faktury, zgłoszenia reklamacji i wysuwania innych żądań o charakterze sankcyjnym.

 14. O możliwość otrzymania atestu i jego cenę należy pytać Sprzedawcę przed złożeniem zamówienia. Prośba o otrzymanie atestu musi być złożona najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. Może mieć to wpływ na wydłużenie jego czasu realizacji oraz cenę towaru. Zgoda na wydanie atestu Klientowi musi być każdorazowo potwierdzona przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku takiego potwierdzenia przyjmuje się, że atest nie zostanie wydany.

 15. Przekazywane przez Sprzedawcę atesty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość kupowanego towaru, użytego do produktu materiału, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar/materiał spełnia wskazane w nich kryteria. Dokumenty te są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że towar/materiał zgodnie
  z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

 

 1. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej, zastrzeżenie i przeniesienie własności

 

 1. Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w formie licencji, patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z kupowanymi towarami/produktami.

 2. Kupujący oświadcza, że wszystkie rysunki, pliki lub/i elementy dostarczone przez niego
  do Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej stron trzecich. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o istniejących prawach własności przemysłowej oraz innych znanych mu prawach. Kupujący zwolni Sprzedawcę od odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przez strony trzecie i wynagrodzi Sprzedawcy poniesione szkody.

 3. Sprzedawane towary są objęte zastrzeżeniem własności i pozostają własnością Sprzedawcy do chwili otrzymania przez Sprzedawcę całkowitej zapłaty. Towary te nie mogą być przedmiotem zastawy ani innego obciążenia.

 

 1. Dostawa i przejście ryzyka

 

 1. Dostawę uważa się za zrealizowaną z chwilą wydania towaru Kupującemu bądź kurierowi zleconemu przez którąkolwiek ze stron. Z tą chwilą zostaje zrealizowana dostawa, tym samym ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

 2. Na potrzeby prawa podatkowego, usługę uważa się za zrealizowaną z chwilą jej całkowitego wykonania, a nie z chwilą odbioru przez Kupującego.

 3. Jeśli Kupujący nie wskaże przewoźnika, Sprzedawca dostarczy towary Kupującemu do wskazanego przez niego miejsca za pośrednictwem wybranego przez siebie kuriera i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.

 4. Towary dostarczone będą do miejsca wskazanego w zamówieniu jako miejsce dostawy.
  W przypadku braku wskazania miejsca przyjmuje się, że miejscem dostawy jest siedziba firmy Kupującego.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania częściowych dostaw.

 1. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedawane produkty, z wyłączeniem sprzedaży z udziałem konsumentów, o ile przepisy szczególne na to pozwalają.

 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Zgłoszenia wad produktów mogą być rozpoznane indywidualnie przez Sprzedawcę i zależą od okoliczności danego przypadku, każdorazowo weryfikowanych przez Sprzedawcę.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z dostarczonym towarem, po jego wydaniu z magazynu Kupującemu/kurierowi.

 

 1. Reklamacje w przypadku wykonania zamówienia niezgodnego z potwierdzeniem zamówienia

 

 1. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia towaru w dniu jego otrzymania i w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z potwierdzeniem zamówienia, o którym mowa w pkt II OWS, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy jeszcze tego samego dnia.

 2. Jeżeli Kupujący stwierdził, że podczas transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Kupujący ma obowiązek zgłoszenia swoich uwag przewoźnikowi w momencie odbioru towaru oraz do sporządzenia protokołu uszkodzenia lub ubytku towaru z przewoźnikiem, który później przekazać musi Sprzedawcy w przypadku składania reklamacji.

 3. Przyjęta u Kupującego praktyka odbioru towaru nie zwania go od obowiązku wskazanego w punkcie 2.

 4. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z potwierdzeniem zamówienia Kupujący w terminie trzech dni od daty otrzymania towaru ma obowiązek przesłać do Sprzedawcy pisemną reklamację zawierającą nr zamówienia, wszystkie parametry towaru, okoliczności zakupu, transportu, składowania, obróbki, zdjęcia i przyczynę reklamacji (opisać niezgodność)

 5. Kupujący zobowiązuje się udostępnić/dostarczyć wadliwy towar do wglądu Sprzedawcy oraz współpracować z nim w celu rozstrzygnięcia reklamacji na każde jego wezwanie oraz przechowywać towar przez cały okres trwania reklamacji w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

 6. Uwzględnienie reklamacji następować będzie po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę bądź/i producenta.

 7. Sprzedawca ma dwa tygodnie na rozpatrzenie reklamacji.

 8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca, według swojego uznania, zobowiązuje się albo do wymiany wadliwego towaru na nowy lub do usunięcia wad wykluczając możliwość domagania się dalszych roszczeń ze strony Kupującego, z uwzględnieniem zapisów pkt VI niniejszych OWS.

 9. Wady części towaru niezgodnego z potwierdzeniem zamówienia nie uprawniają Kupującego do reklamowania całości dostawy.

 10. Jeżeli wymiana wadliwego towaru lub jego naprawa jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić naprawy bądź wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę fizyczną towaru w przypadku jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania niezgodnego z parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi, dokonywania zmian w towarze przez Kupującego, osoby trzecie lub ostatecznego nabywcę, ani też w przypadku nienależytego transportu bądź składowania towaru.

 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowości powstałych w procesie produkcji u Kupującego, bądź jego dalszych odbiorców w wyniku nieodpowiedniego dobrania materiałów przez Kupującego.

 13. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty kwoty wynikającej z faktury dotyczącej danego zamówienia w określonym na fakturze terminie płatności.

 14. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedającego za bezpodstawną w wyniku nie stwierdzenia zgłoszonych wad to Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z reklamacją.

 15. Sprzedawca w przypadku reklamacji nie ponosi kosztów badań składu chemicznego, transportu, produkcji, montażu reklamowanego towaru, lub jakichkolwiek innych kosztów nie związanych bezpośrednio z zakupem towaru, lub usługi.

 16. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego

 17. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za szkody rzeczywiście poniesione jednak nie wyższej niż wartość sprzedaży netto dla Kupującego. Sprzedający w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

 

 1. Dowód wywozu, podatek od towarów i usług

 

 1. Jeżeli Kupujący lub osoba przez niego wyznaczona, który posiada siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbiera towar oraz transportuje lub wysyła go do kraju nienależącego do Unii Europejskiej, zobowiązany jest przedłożyć Sprzedawcy wymaganą przepisami podatkowymi kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz z którego wynika tożsamość towaru dostarczonego przez Sprzedawcę z towarem wywiezionym poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli Kupujący nie dostarczy tego dokumentu Sprzedawcy w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym odebrania towarów, Sprzedawca obciąży Kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych towarów. Jeżeli dokument ten zostanie następnie dostarczony przez Kupującego Sprzedawcy, Sprzedawca skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.

 2. W przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych (tj. dokonywanych z terytorium Polski do innego kraju Unii Europejskiej) Kupujący zobowiązany jest podać Sprzedawcy swój ważny numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, pod jakim prowadzi działalność na terenie innego niż Polska kraju Unii Europejskiej oraz dostarczyć Sprzedawcy dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że dostarczone przez Sprzedawcę towary zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności: dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium Polski, z których jasno wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa Unii Europejskiej.  W sytuacji braku listu przewozowego wskazanego powyżej Kupujący zobowiązany jest przedstawić inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające dostarczenie towarów do odbiorcy w kraju docelowym – tj. specyfikację i potwierdzenie dostawy. Jeżeli Kupujący nie dostarczy wymienionych dokumentów Sprzedawcy w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym odebrania towarów, Sprzedawca obciąży Kupującego kwotą podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dla dostarczanych towarów. Jeżeli dokumenty te zostaną następnie dostarczone przez Kupującego Sprzedawcy, Sprzedawca skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów i usług.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania sprzedaży poza terytorium Polski z naliczeniem podatku VAT, a po dostarczeniu przez Kupującego dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza terytorium Polski i dostarczenie go do miejsca przeznaczenia, zobowiązuje się dokonać stosownej korekty faktury i dokonać odpowiedniego zwrotu kwoty z pierwotnej faktury lub dokonać stosownej kompensaty z należnościami przysługującymi mu od Kupującego.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy między Stronami.

 2. W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży uznane zostanie za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie ograniczy ważności, zgodności z prawem lub wykonalności któregokolwiek z pozostałych postanowień.

 3. Kupujący nie może przenosić jakichkolwiek praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

 4. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę, aby dane dotyczące istniejących lub realizowanych umów, były gromadzone i przetwarzane przez Sprzedającego i podmioty działające na jego zlecenie w celu wykonania zamówienia.

 5. Wszelkie ewentualne spory mogące powstać w związku z umową podlegają przepisom prawa polskiego i rozstrzygnięciu przez sąd właściwy według siedziby Sprzedającego. W obrocie zagranicznym, w którym nie znajdują zastosowania przepisy prawa Unii Europejskiej również właściwe do rozstrzygania ewentualnych sporów są sądy i prawo polskie.

 6. Sprzedający nie ma obowiązku informowania o zmianach treści Ogólnych Warunków Sprzedaży. Aktualne Ogólne Warunki Sprzedaży wydawane będą na każde żądanie Kupującego oraz znajdują się na stronie www.anbi-tech.pl

 7. Niniejsze Ogóle Warunki Sprzedaży obowiązują od 01.09.2016 r.

Data aktualizacji 30.05.2017 r.